Brief aan bewoners

Beste Bewoners,

Donderdag 30 maart jl. kreeg een aantal van u een rectificatie over de behandeling bouwplan Handelskade en Lekboulevard in raad.

Wij waren echter al op de hoogte dat dit punt niet op de agenda van ROM 6 april stond. Iets wat wij onbegrijpelijk vinden!

Wij hebben het College B&W en raadsleden schriftelijk benadert over deze gang van zaken en kenbaar gemaakt dat wij ons grote zorgen maken over de termijn waarop het besluit genomen moet worden.  De commissie gaat uit van 18 mei.

Maar volgens onze informatie is de sluitingstermijn 9 mei 2017 !

Wij hebben een verzoek ingediend om een ingelaste commissie vergadering te beleggen.

Wij willen u oproepen om toch 6 april naar de ROM vergadering te gaan waar Sokh zal inspreken.

Als u ook wilt inspreken kunt u dat tot een half uur voor aanvang melden bij de Griffie.

                                 Laat u zien en horen als betrokken bewoner.

 

Brief van het SOKH aan het College van B&W en aan de leden van de Raad van de gemeente Nieuwegein

Aan: Het College van B&W en aan de leden van de Raad van de gemeente    Nieuwegein

Van : Sokh

Onderwerp:

Ontbreken agendapunt vergadering 6-4-2017  “uitspraak RvS in commissie ROM” inzake afwijzing verzoek tot wijziging huidige groenbestemming van percelen

Geacht College en geachte Leden van de Raad,

Met verbazing maar ook met grote schrik, ontdekten wij dat op de in het RIS gepubliceerde agenda van de genoemde commissie ROM, de behandeling van de uitspraak van de Raad van State ontbreekt.

Dit ondanks dat uw college, zowel de leden van de raad als de betrokken bewoners, schriftelijk werden geïnformeerd dat de behandeling van het door de raad te nemen besluit, in genoemde vergadering zal worden voorbereid.

Bij de toelichting op de agenda staat vermeld dat agendapunt 7 nog een besloten gedeelte plaats vindt. Maar er staat geen onderwerp vermeld! Volgens SOKH zeer ongebruikelijk en onwenselijk. Bewoners moeten toch weten waarover wordt vergaderd?! Maar niet wat wordt besproken. Hoe moeten bewoners nu inspreken als er geen onderwerp/document is, waar zij hun inspraak op kunnen baseren.

Ook wordt vermeld dat in de vergadering van de raad op 18 mei 2017 een besluit door de raad moet worden genomen. Verder uitstel is niet mogelijk. In het RIS staat op 11 mei 2017 een commissie SOKH gepland. Met slechts één week er tussen.

SOKH is, door deze gang van zaken, verontrust (en dat is zacht uitgedrukt) en  van oordeel dat op deze wijze de reguliere inspraak, toch een belangrijk contact mogelijkheid tussen raad en bewoners, een farce wordt. Wij pleiten er dan ook om een extra commissie ROM te houden!  En dat na 6 april en vóór 1 mei 2017. Dan ontstaat er voldoende ruimte en tijd om inwoners participatie, een belangrijk uitgangspunt van uw college en raad, inhoud te geven.

SOKH en bewoners zullen in ieder geval in de commissie ROM van 6 april 2017 inspreken, ook al is het onderwerp niet geagendeerd en zijn er geen stukken waarop die inspraak zich kan richten.  Bewoners van Nieuwegein kunnen hun standpunt en gevoelens uiten, bij de instantie die daarvoor is nl. de Raad van de gemeente Nieuwegein. Een raad die, bij uitsluiten van anderen, bevoegd is om het gevraagde besluit te nemen.

Nogmaals, maak echte inspraak mogelijk!

Hoogachtend,

Comité Stop Ontwikkeling Koninginnen Sluis en Handelskade

Nieuwegein, 29 maart 2017

Column Herman Troost

Column Herman Troost (VSP): ‘JURISICHE PROBLEMEN’

KLINK HIER VOOR DE LINK NAAR DE PEN WEBSITE.

Regelmatig raakt de gemeente Nieuwegein  in een positie dat zij een proces moet aangaan. De oorzaken zijn divers. Het zijn vaak dure  procedures die extra schade kunnen veroorzaken als daardoor vertragingen in projecten optreden.

Kom naar de Rom vergadering op donderdag 6 april 2017 in het stadhuis!

 

Op 30 april 2015 verwierp de gemeenteraad de aanvraag “wijziging bestemmingsplan (Hoog) Zandveld-Lekboulevard” met de daarin voorgestelde ontwikkeling bouwplannen langs de Koninginnensluis.

Laat als betrokken omwonende- en Nieuwegeiner zien, dat u dit genomen besluit nog steeds ondersteunt.

Ter opfrissing:

Gemeenteraad wijst op 30 april 2015 verzoek wijziging bestemmingsplan en ontwikkeling bouwplannen af.

Ontwikkelaar maakt hiertegen bezwaar, wat door de Gemeenteraad op 28 januari 2016 ongegrond wordt verklaart.

De ontwikkelaar heeft daarna beroep aangetekend bij de Raad van State.De Raad van State heeft op 28 januari 2017 het besluit genomen het bezwaar van de Gemeenteraad van Nieuwegein ongegrond te verklaren vanwege “onvoldoende gemotiveerd”

De Raad dient binnen de wettelijke termijn van 6 weken (< 28 maart 2017), met een mogelijkheid tot verdaging het (< uiterlijk 9 mei 2017) het besluit opnieuw in te dienen nu met “voldoende” onderbouwing.

Wat wij van de Gemeenteraad verwachten is dat zij hun besluit stand houden,
bekrachtigen en voldoende onderbouwd tijdig bij de Raad van State indienen.

Wij als SOKH roepen u op, om aanwezig te zijn in de openbare ROM vergadering, om de Raad te ondersteunen in het besluit wat zij in 2015 genomen hebben. U kunt tijdens deze vergadering inspreken dit moet u van tevoren bij de Griffie aanmelden.

 

De ROM vergadering vindt plaats op donderdag 6 april 2017
in het stadshuis van Nieuwegein.
De aanvang is 20.00 uur in de Raadszaal op de 3e verdieping

www.sokh.nl

sokh@ziggo.nl