Motie onderzoek aankoop twee percelen grond van de familie Huiden aan de Handelskade / Lekboulevard (2017-157)

Motie onderzoek aankoop  twee percelen grond van de familie Huiden aan de Handelskade / Lekboulevard (2017-157)

 De raad van de gemeente Nieuwegein in vergadering bijeen op 18 mei 2016, gehoord  hebbende de beraadslagingen

 

constaterende dat:

  • op 30 april 2015 de gemeenteraad van Nieuwegein het voorstel van het college om de inspraakprocedure en het vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening voor het bestemmingsplan Handelskade/Lekboulevard om een bestemmingsplan vast te stellen heeft geweigerd
  • dat tegen dit besluit door de aanvragers bezwaar is ingediend, waarop de gemeenteraad van Nieuwegein dit op 28 januari 2016 ongegrond heeft verklaard
  • dat tegen dit besluit door de aanvragers beroep is ingesteld , waarop de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) heeft geoordeeld dat de gemeenteraad van Nieuwegein onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het bouwvoornemen in strijd is met de structuurvisie en dat het daardoor door de Afdeling is vernietigd

 

overwegende dat:

  • de bestaande bestemming “ groenvoorzieningen” ter plaatse van de twee percelen van de familie Huiden aan de Handelskade / Lekboulevard van belang is
  • dat het bouwplan afbreuk doet aan de cultuurhistorische waarde van het gebied
  • de belangen van de aanvragers niet opwegen tegen de nadelige effecten
  • de gemeenteraad tijdens raadsvergaderingen breed heeft uitgesproken tegen woningbouw te zijn op de betreffende percelen in genoemd gebied
  • de aanvragers via hun vertegenwoordiger op de vraag van raadslid de heer De Mol in de openbare raadscommissievergadering van ROM hebben aangegeven niet afwijzend te staan tegen verkoop van de genoemde percelen aan de gemeente Nieuwegein

 

Verzoekt het college:

  1. om een onderzoek op te starten naar de mogelijkheden om twee percelen grond  aan de Handelskade / Lekboulevard, welke in eigendom zijn van de familie Huiden, aan te kopen, om ook privaatrechtelijk te verzekeren dat de gronden hun groene functie behouden.
  2. de kosten van dit onderzoek mee te nemen in de Voorjaarsnota 2017 en daarin dekking aan te wijzen.

en gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van de Verenigde Seniorenpartij,