Reactie op ROM vergadering van 11/05’/17

Commissie ROM gemeenteraad Nieuwegein

Geachte voorzitter en leden van de commissie,

Allereerst willen wij ons uitspreken over de vorm en de manier waarop wij de ROM vergadering van 11 mei jl. hebben ervaren.
De voorbereidingen die wij altijd met zorg doen mbt. het inspreken werden ontkracht door de nieuwe gespreksregels.  In tegenstelling tot de ruimte die de voorzitter gaf aan commissie en raadsleden, werd ons helaas nagenoeg geen ruimte gegeven om te wennen aan deze overgangssituatie. Er volgde voor ons een voorstelronde en later in het gesprek was niet echt mogelijk om iets te verduidelijken of toe te lichten omdat de voorzitter aangaf dat er een vraag gesteld moet worden.

Hierdoor werden onze inspraak voorbereidingen die eerder in de standaard vijf min spreektijd kenbaar gemaakt konden worden teniet gedaan. Wij hebben het evaluatie formulier ingevuld.

Het is wel jammer dat nu juist met deze, voor ons en Nieuwegein, zo’n belangrijke vergadering het gesprek niet uit de verf is gekomen en veel onvrede teweeg brengt door ons niet gehoord te voelen.

Graag willen we in deze mail ook inhoudelijk reageren betreft het advies van de Raad van State voor een betere motivering.

Waar wij ons zorgen over maken is met wat gebeurt er met de opmerkingen die gemaakt zijn door de commissie en raadsleden en de insprekers tijdens de ROM vergadering.

Dit betreft dan m.n. de passage in het raadsvoorstel blz.2 punt 3:

“De percelen zijn mogelijk aangeduid als ontwikkeling/onderzoeksgebied voor de bebouwde ruimtes.”

In de structuurvisie Nieuwegein Verbindt 2030 geeft het kaartje op blz. 87 de ambitie weer die een bepaalde mate van abstractie heeft.

Vervolgens op kaart 89 worden de kenmerkende onderdelen weergegeven waarbij de genoemde keuzes duidelijk worden.

De structuurvisie 2030 is een systematisch opgezet document waar het volgende pagina voortvloeit uit de voorgaande pagina’s. Maar op die volgende pagina kunnen wel keuzes gemaakt worden die een eigenstandig karakter hebben.

Voor ons, SOKH, staat onomwonden vast dat kaartje 89 duidelijk aangeeft dat er geen ontwikkeling/onderzoeksgebied publieke ruimte in de betreffende percelen aangegeven staat.

Ook hebben wij in onze schriftelijke inspraak aangegeven dat het draagvlak tegen de plannen breder is dan alleen de omwonende. De inwoners van Nieuwegein worden tekort gedaan als deze niet genoemd worden.

Wij willen dat deze uitleg en aanvulling meegenomen wordt in de motivering naar de Raad van State.

Wij zijn verheugd dat de aanwezige raadsleden vasthouden aan de eerdere afwijzing en zich nu unaniem uitspreken over de afwijzing van de aanvraag bestemmingsplan wijziging m.b.t. de twee betreffende percelen Handelskade-Lekboulevard.

Ook zijn wij blij met de uitspraak van de door het college aangestelde jurist dat hij op de vraag die gesteld werd vanuit Gemeenteraad, of hier nu een stuk ligt dat juridisch onderbouwd en voldoende gemotiveerd is met een volmondig: ”Ja” heeft beantwoord.

Wij vertrouwen erop dat u onze zorg serieus neemt en verwerkt in het concept Raadsvoorstel en in de concept brief naar de fam. Zwambag-Huiden.

Daarmee gaan wij ervan uit deze afwijzing nu voldoende is onderbouwd en gemotiveerd om het dijklichaam langs de Handelskade  en Lekboulevard te behouden als groenstrook.

Met vriendelijke groet,

Namens SOKH