Inspraakreactie nieuw besluit op bezwaar Handelskade/Lekboulevard; raadsvoorstel 2017-157

Nieuwegein, 7 mei 2017

Aan de Commissie ROM van de gemeenteraad van Nieuwegein

Onderwerp: inspraakreactie nieuw besluit op bezwaar Handelskade/Lekboulevard; raadsvoorstel 2017-157

Geachte voorzitter en leden van de commissie,

Het comité Stop Ontwikkeling Koninginnensluis/Handelskade (SOKH) is verheugd in het raadsvoorstel te lezen, dat u uw raadsbesluit van 30 april 2015 handhaaft en dit besluit, ingevolge de uitspraak van de Raad van State, van een aanvullende motivering voorziet. Het handhaven van de huidige bestemming “groenvoorzieningen” en de huidige “cultuurhistorische” waarde van het gebied is van uitermate groot belang voor Nieuwegein.

Toch wil SOKH over een paar zaken inspreken.

  1. Draagvlak voor uw besluit bij een breder deel van de Nieuwegeinse bevolking dan alleen de direct omwonenden;
  2. Het advies van de gemeentelijke Monumentencommissie;
  3. De uitleg over structuurvisie 2030 Nieuwegein Verbindt.

Ad 1.

1.1. In het raadsvoorstel is duidelijk aangegeven dat het ontbreken van draagvlak voor het bouwplan ontbreekt bij zowel een breder deel van de Nieuwegeinse bevolking en de direct omwonenden. Dit staat ook zo vermeld in de inleiding van het raadsbesluit als bij punt i.3. van de argumenten.
Toch staat weer in punt 1.1. van de argumenten alleen de weerstand van de direct omwonenden vermeld. Wij vragen u om dit in raadsvoorstel aan te passen.

1.2. In het raadsvoorstel op pagina 4 dat gezien de betrokkenheid van de omwonenden deze via een buurtbericht zullen worden geïnformeerd.

Vraag: Op welke straal wordt er geïnformeerd via buurtbericht?

1.3. In het concept aan fam. Zwambag-Huiden staat op pagina 7 bij het punt “bestaand open groen belangrijk voor de omgeving” genoemd dat bij meerdere inspraakmogelijkheden is gebleken dat er grote weerstand bij direct omwonenden bestaat. Ook daar is het draagvlak bij een breder deel van de Nieuwegeinse bevolking (wat blijkt uit hoge opkomst bij bijeenkomsten uit de petitie enz.) wederom niet genoemd. Wij vragen u het ook in dit document aan te passen.

1.4. In de alinea boven de hiervoor vermelde staat dat het bouwplan het fraai uitzicht op de Handelskade voor een deel wegneemt. Wij vragen u het woord “deel” te vervangen door “merendeels”.

Ad 2.

In de brief aan de fam. Zwambag- Huiden wordt onderaan pagina 8 een vergadering van 3 september 2013 genoemd van de gemeentelijke Monumentencommissie. Als regel worden dit soort documenten/verslagen over het, in dit geval, voorontwerpbestemmingsplan Handelskade en Lekboulevard bij de voorstellen gevoegd ter onderbouwing. Het genoemde verslag kunnen wij ons niet herinneren. Kunt u of de wethouder ons ter zake duidelijkheid bieden?

Ad. 3

De Raad van State sluit niet uit dat de in het geding zijnde percelen mogelijk zijn aangeduid als “ontwikkeling/onderzoeksgebied gemengd”. In uw vergadering van donderdag 11 mei 2017 zullen wij proberen met afbeeldingen uit de structuurvisie, die te weerleggen.

Met vriendelijke groeten,

Namens Sokh.

www.sokh.nl

sokh@ziggo.nl