Motie onderzoek aankoop twee percelen grond van de familie Huiden aan de Handelskade / Lekboulevard (2017-157)

Motie onderzoek aankoop  twee percelen grond van de familie Huiden aan de Handelskade / Lekboulevard (2017-157)

 De raad van de gemeente Nieuwegein in vergadering bijeen op 18 mei 2016, gehoord  hebbende de beraadslagingen

 

constaterende dat:

 • op 30 april 2015 de gemeenteraad van Nieuwegein het voorstel van het college om de inspraakprocedure en het vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening voor het bestemmingsplan Handelskade/Lekboulevard om een bestemmingsplan vast te stellen heeft geweigerd
 • dat tegen dit besluit door de aanvragers bezwaar is ingediend, waarop de gemeenteraad van Nieuwegein dit op 28 januari 2016 ongegrond heeft verklaard
 • dat tegen dit besluit door de aanvragers beroep is ingesteld , waarop de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) heeft geoordeeld dat de gemeenteraad van Nieuwegein onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het bouwvoornemen in strijd is met de structuurvisie en dat het daardoor door de Afdeling is vernietigd

 

overwegende dat:

 • de bestaande bestemming “ groenvoorzieningen” ter plaatse van de twee percelen van de familie Huiden aan de Handelskade / Lekboulevard van belang is
 • dat het bouwplan afbreuk doet aan de cultuurhistorische waarde van het gebied
 • de belangen van de aanvragers niet opwegen tegen de nadelige effecten
 • de gemeenteraad tijdens raadsvergaderingen breed heeft uitgesproken tegen woningbouw te zijn op de betreffende percelen in genoemd gebied
 • de aanvragers via hun vertegenwoordiger op de vraag van raadslid de heer De Mol in de openbare raadscommissievergadering van ROM hebben aangegeven niet afwijzend te staan tegen verkoop van de genoemde percelen aan de gemeente Nieuwegein

 

Verzoekt het college:

 1. om een onderzoek op te starten naar de mogelijkheden om twee percelen grond  aan de Handelskade / Lekboulevard, welke in eigendom zijn van de familie Huiden, aan te kopen, om ook privaatrechtelijk te verzekeren dat de gronden hun groene functie behouden.
 2. de kosten van dit onderzoek mee te nemen in de Voorjaarsnota 2017 en daarin dekking aan te wijzen.

en gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van de Verenigde Seniorenpartij,

 

Amendement Woningbouwprogramma 2030 VSP

 

Verenigde Senioren Partij        

Amendement  Woningbouwprogramma 2030 (2017-147)

 De raad van Nieuwegein, in vergadering bijeen op 18 mei 2017

Toelichting:

In het woningbouwprogramma 2030 is de aanpassing ‘’ 1 b. De locatie Handelskade/Lekboulevard is niet meer opgenomen als een ‘onderzoekslocatie woningbouw tot 2030’ maar als ‘locatie waar juridische procedure loopt ‘’.

Constaterende dat:

 • de percelen gelegen zijn aan de Handelskade/ Lekboulevard
 • deze van cultuurhistorisch waarde zijn
 • de percelen de bestemmingen met de functie van ‘’ Groenvoorzieningen en Water ‘’.
 • de groenstructuur in het plangebied fungeert als ‘’ groene buffer’’ en ‘’ groene ader’’ en drager van de ruimtelijke structuur

Overwegende dat:

 • de raad in andere gevallen besloten heeft woningbouw vanwege grote cultuurhistorische waarde niet toe te laten
 • uit de inspraaknota en het onderzoek blijkt dat de groenvoorzieningen in de directe woonomgeving zeer gewaardeerd wordt door de inwoners van Nieuwegein
 • de Nota Belvedère (juli 1999) van het Rijk te kennen geeft dat de cultuurhistorische identiteit van gebieden sterker richtinggevend moet worden

Besluit 1 b. als volgt te wijzigen

 1. 1 b. De locatie Handelskade/Lekboulevard is niet meer opgenomen als een ‘onderzoekslocatie woningbouw’’ maar als ‘locatie waar juridische procedure loopt ‘’.

 

 

 

 

Reactie op ROM vergadering van 11/05’/17

Commissie ROM gemeenteraad Nieuwegein

Geachte voorzitter en leden van de commissie,

Allereerst willen wij ons uitspreken over de vorm en de manier waarop wij de ROM vergadering van 11 mei jl. hebben ervaren.
De voorbereidingen die wij altijd met zorg doen mbt. het inspreken werden ontkracht door de nieuwe gespreksregels.  In tegenstelling tot de ruimte die de voorzitter gaf aan commissie en raadsleden, werd ons helaas nagenoeg geen ruimte gegeven om te wennen aan deze overgangssituatie. Er volgde voor ons een voorstelronde en later in het gesprek was niet echt mogelijk om iets te verduidelijken of toe te lichten omdat de voorzitter aangaf dat er een vraag gesteld moet worden.

Hierdoor werden onze inspraak voorbereidingen die eerder in de standaard vijf min spreektijd kenbaar gemaakt konden worden teniet gedaan. Wij hebben het evaluatie formulier ingevuld.

Het is wel jammer dat nu juist met deze, voor ons en Nieuwegein, zo’n belangrijke vergadering het gesprek niet uit de verf is gekomen en veel onvrede teweeg brengt door ons niet gehoord te voelen.

Graag willen we in deze mail ook inhoudelijk reageren betreft het advies van de Raad van State voor een betere motivering.

Waar wij ons zorgen over maken is met wat gebeurt er met de opmerkingen die gemaakt zijn door de commissie en raadsleden en de insprekers tijdens de ROM vergadering.

Dit betreft dan m.n. de passage in het raadsvoorstel blz.2 punt 3:

“De percelen zijn mogelijk aangeduid als ontwikkeling/onderzoeksgebied voor de bebouwde ruimtes.”

In de structuurvisie Nieuwegein Verbindt 2030 geeft het kaartje op blz. 87 de ambitie weer die een bepaalde mate van abstractie heeft.

Vervolgens op kaart 89 worden de kenmerkende onderdelen weergegeven waarbij de genoemde keuzes duidelijk worden.

De structuurvisie 2030 is een systematisch opgezet document waar het volgende pagina voortvloeit uit de voorgaande pagina’s. Maar op die volgende pagina kunnen wel keuzes gemaakt worden die een eigenstandig karakter hebben.

Voor ons, SOKH, staat onomwonden vast dat kaartje 89 duidelijk aangeeft dat er geen ontwikkeling/onderzoeksgebied publieke ruimte in de betreffende percelen aangegeven staat.

Ook hebben wij in onze schriftelijke inspraak aangegeven dat het draagvlak tegen de plannen breder is dan alleen de omwonende. De inwoners van Nieuwegein worden tekort gedaan als deze niet genoemd worden.

Wij willen dat deze uitleg en aanvulling meegenomen wordt in de motivering naar de Raad van State.

Wij zijn verheugd dat de aanwezige raadsleden vasthouden aan de eerdere afwijzing en zich nu unaniem uitspreken over de afwijzing van de aanvraag bestemmingsplan wijziging m.b.t. de twee betreffende percelen Handelskade-Lekboulevard.

Ook zijn wij blij met de uitspraak van de door het college aangestelde jurist dat hij op de vraag die gesteld werd vanuit Gemeenteraad, of hier nu een stuk ligt dat juridisch onderbouwd en voldoende gemotiveerd is met een volmondig: ”Ja” heeft beantwoord.

Wij vertrouwen erop dat u onze zorg serieus neemt en verwerkt in het concept Raadsvoorstel en in de concept brief naar de fam. Zwambag-Huiden.

Daarmee gaan wij ervan uit deze afwijzing nu voldoende is onderbouwd en gemotiveerd om het dijklichaam langs de Handelskade  en Lekboulevard te behouden als groenstrook.

Met vriendelijke groet,

Namens SOKH

Tijdspad en besluiten ROM

Donderdag 11 mei  heeft er een ROM vergadering  plaats gevonden waar SOKH  zou inspreken.

Er waren veel  bewoners aanwezig die wilde laten zien dat zij nog steeds zeer betrokken zijn en tegen de bouw van huizen op de Handelskade –Lekboulevard. De bedoeling was om het gewijzigd concept raadsvoorstel  en de daarbij behorende  aan de brief Fam. Zwamberg –Huiden met daarin de aangepaste motivering naar de Raad van State te bespreken.

De vorm van inspreken tijdens de ROM (Ruimtelijke Ordening en Milieu)vergadering is sinds kort veranderd. De inspreker krijgt geen vijf minuten inspreektijd meer maar mag alleen vragen stellen aan de gemeenteraad en college.

Wij zijn zeer ontevreden over deze vernieuwde vorm van vergaderen. De inspreker(s) konden hun verhaal niet kwijt en kregen geen gelegenheid e.e.a. toe te lichten. Wij, Sokh, hebben onze inspraak op schrift ingeleverd bij de griffier.

Wij, Sokh, hebben een schriftelijke reactie met vragen gestuurd naar college B&W en gemeenteraadsleden.

Tot nu toe hebben we geen reactie terug gekregen.

Deze avond is afgerond met een besluit van vrijwel alle fracties het raadsvoorstel als een hamerstuk te beschouwen.  VSP en CU deze partijen diende respectievelijk  een amendement en motie in.

Donderdag  18 mei zou tijdens de ROM vergadering  een besluit genomen worden door de raadsleden rondom de stukken Handelskade/Lekboulevard.

Het agendapunt stond aan het eind van de avond gepland. De betreffende amendementen werden niet meer in stemming gebracht. Omdat het te laat werd, werden deze punten verschoven naar maandag 22 mei.

Maandag 22 mei was het vervolg van de afgebroken raadsvergadering. Er waren 30 raadsleden aanwezig. Het amendement (A60) van de VSP werd verworpen met 12 stemmen voor en 18 stemmen tegen. Wel wordt deze met commentaren als toelichting naar de Raad van State meegestuurd. Het argument om de motie, voorstel voor aankoop grond door de gemeente, te verwerpen (6 tegen 24)was dat men het tijdstip van de motie te vroeg vond. Eerst de procedure van de Raad van State afwachten.

Het amendement  van de CU (A63) werd eveneens verworpen.

Het raadsvoorstel om de motivering van handhaving van het groen naar de Raad van State stemden 29 raadsleden voor en 1 (Nieuwegein) tegen.

Nu is het afwachten voor de uitspraak van Raad van State.

 

Donderdag 11 mei a.s. is er om 20.00 uur een ROM vergadering in het Stadshuis van Nieuwegein.

Beste bewoners,

Donderdag 11 mei a.s. is er om 20.00 uur een ROM vergadering in het Stadshuis van Nieuwegein.

Sokh zal daar inspreken en reageren op het concept dat B & W aan de Raad heeft voorgelegd.

Het concept van deze inspraak is hieronder te lezen.

Als u ook wilt inspreken kunt u dat tot een half uur voor aanvang melden bij de Griffie.

Donderdag 18 mei a.s. om 20.00 uur zal door de Gemeenteraad het definitieve besluit worden genomen ten behoeve van de Raad van State.

Wij waren erg blij met de hoge opkomst en belangstelling van

6 april jl. er waren ruim 50 bewoners aanwezig!

Dit geeft een duidelijk signaal af en heeft absoluut invloed gehad op de argumentatie van de motivatie van het bezwaar.

Daarom willen wij u oproepen zowel  11 mei als  18 mei aanwezig te zijn tijdens de ROM vergaderingen in het Stadshuis, aanvang 20.00 uur, en hierbij te laten zien dat we betrokken zijn en dat we groen, groen willen laten!

 

Namens Sokh

 

Inspraakreactie nieuw besluit op bezwaar Handelskade/Lekboulevard; raadsvoorstel 2017-157

Nieuwegein, 7 mei 2017

Aan de Commissie ROM van de gemeenteraad van Nieuwegein

Onderwerp: inspraakreactie nieuw besluit op bezwaar Handelskade/Lekboulevard; raadsvoorstel 2017-157

Geachte voorzitter en leden van de commissie,

Het comité Stop Ontwikkeling Koninginnensluis/Handelskade (SOKH) is verheugd in het raadsvoorstel te lezen, dat u uw raadsbesluit van 30 april 2015 handhaaft en dit besluit, ingevolge de uitspraak van de Raad van State, van een aanvullende motivering voorziet. Het handhaven van de huidige bestemming “groenvoorzieningen” en de huidige “cultuurhistorische” waarde van het gebied is van uitermate groot belang voor Nieuwegein.

Toch wil SOKH over een paar zaken inspreken.

 1. Draagvlak voor uw besluit bij een breder deel van de Nieuwegeinse bevolking dan alleen de direct omwonenden;
 2. Het advies van de gemeentelijke Monumentencommissie;
 3. De uitleg over structuurvisie 2030 Nieuwegein Verbindt.

Ad 1.

1.1. In het raadsvoorstel is duidelijk aangegeven dat het ontbreken van draagvlak voor het bouwplan ontbreekt bij zowel een breder deel van de Nieuwegeinse bevolking en de direct omwonenden. Dit staat ook zo vermeld in de inleiding van het raadsbesluit als bij punt i.3. van de argumenten.
Toch staat weer in punt 1.1. van de argumenten alleen de weerstand van de direct omwonenden vermeld. Wij vragen u om dit in raadsvoorstel aan te passen.

1.2. In het raadsvoorstel op pagina 4 dat gezien de betrokkenheid van de omwonenden deze via een buurtbericht zullen worden geïnformeerd.

Vraag: Op welke straal wordt er geïnformeerd via buurtbericht?

1.3. In het concept aan fam. Zwambag-Huiden staat op pagina 7 bij het punt “bestaand open groen belangrijk voor de omgeving” genoemd dat bij meerdere inspraakmogelijkheden is gebleken dat er grote weerstand bij direct omwonenden bestaat. Ook daar is het draagvlak bij een breder deel van de Nieuwegeinse bevolking (wat blijkt uit hoge opkomst bij bijeenkomsten uit de petitie enz.) wederom niet genoemd. Wij vragen u het ook in dit document aan te passen.

1.4. In de alinea boven de hiervoor vermelde staat dat het bouwplan het fraai uitzicht op de Handelskade voor een deel wegneemt. Wij vragen u het woord “deel” te vervangen door “merendeels”.

Ad 2.

In de brief aan de fam. Zwambag- Huiden wordt onderaan pagina 8 een vergadering van 3 september 2013 genoemd van de gemeentelijke Monumentencommissie. Als regel worden dit soort documenten/verslagen over het, in dit geval, voorontwerpbestemmingsplan Handelskade en Lekboulevard bij de voorstellen gevoegd ter onderbouwing. Het genoemde verslag kunnen wij ons niet herinneren. Kunt u of de wethouder ons ter zake duidelijkheid bieden?

Ad. 3

De Raad van State sluit niet uit dat de in het geding zijnde percelen mogelijk zijn aangeduid als “ontwikkeling/onderzoeksgebied gemengd”. In uw vergadering van donderdag 11 mei 2017 zullen wij proberen met afbeeldingen uit de structuurvisie, die te weerleggen.

Met vriendelijke groeten,

Namens Sokh.

www.sokh.nl

sokh@ziggo.nl

Prachtige Drone opname van het gebied.

Een van onze mede SOKH-ers heeft een mooie film gemaakt van dit groene gebied. Er is nog geen flora- en/of fauna onderzoek geweest, maar bewoners hebben ijsvogels gezien, bunzing, vele nesten van bijzondere vogels, egels etc. Helaas de goudhamster nog niet!

Klik hier als u de film wil zien.

Brief aan bewoners

Beste Bewoners,

Donderdag 30 maart jl. kreeg een aantal van u een rectificatie over de behandeling bouwplan Handelskade en Lekboulevard in raad.

Wij waren echter al op de hoogte dat dit punt niet op de agenda van ROM 6 april stond. Iets wat wij onbegrijpelijk vinden!

Wij hebben het College B&W en raadsleden schriftelijk benadert over deze gang van zaken en kenbaar gemaakt dat wij ons grote zorgen maken over de termijn waarop het besluit genomen moet worden.  De commissie gaat uit van 18 mei.

Maar volgens onze informatie is de sluitingstermijn 9 mei 2017 !

Wij hebben een verzoek ingediend om een ingelaste commissie vergadering te beleggen.

Wij willen u oproepen om toch 6 april naar de ROM vergadering te gaan waar Sokh zal inspreken.

Als u ook wilt inspreken kunt u dat tot een half uur voor aanvang melden bij de Griffie.

                                 Laat u zien en horen als betrokken bewoner.

 

Brief van het SOKH aan het College van B&W en aan de leden van de Raad van de gemeente Nieuwegein

Aan: Het College van B&W en aan de leden van de Raad van de gemeente    Nieuwegein

Van : Sokh

Onderwerp:

Ontbreken agendapunt vergadering 6-4-2017  “uitspraak RvS in commissie ROM” inzake afwijzing verzoek tot wijziging huidige groenbestemming van percelen

Geacht College en geachte Leden van de Raad,

Met verbazing maar ook met grote schrik, ontdekten wij dat op de in het RIS gepubliceerde agenda van de genoemde commissie ROM, de behandeling van de uitspraak van de Raad van State ontbreekt.

Dit ondanks dat uw college, zowel de leden van de raad als de betrokken bewoners, schriftelijk werden geïnformeerd dat de behandeling van het door de raad te nemen besluit, in genoemde vergadering zal worden voorbereid.

Bij de toelichting op de agenda staat vermeld dat agendapunt 7 nog een besloten gedeelte plaats vindt. Maar er staat geen onderwerp vermeld! Volgens SOKH zeer ongebruikelijk en onwenselijk. Bewoners moeten toch weten waarover wordt vergaderd?! Maar niet wat wordt besproken. Hoe moeten bewoners nu inspreken als er geen onderwerp/document is, waar zij hun inspraak op kunnen baseren.

Ook wordt vermeld dat in de vergadering van de raad op 18 mei 2017 een besluit door de raad moet worden genomen. Verder uitstel is niet mogelijk. In het RIS staat op 11 mei 2017 een commissie SOKH gepland. Met slechts één week er tussen.

SOKH is, door deze gang van zaken, verontrust (en dat is zacht uitgedrukt) en  van oordeel dat op deze wijze de reguliere inspraak, toch een belangrijk contact mogelijkheid tussen raad en bewoners, een farce wordt. Wij pleiten er dan ook om een extra commissie ROM te houden!  En dat na 6 april en vóór 1 mei 2017. Dan ontstaat er voldoende ruimte en tijd om inwoners participatie, een belangrijk uitgangspunt van uw college en raad, inhoud te geven.

SOKH en bewoners zullen in ieder geval in de commissie ROM van 6 april 2017 inspreken, ook al is het onderwerp niet geagendeerd en zijn er geen stukken waarop die inspraak zich kan richten.  Bewoners van Nieuwegein kunnen hun standpunt en gevoelens uiten, bij de instantie die daarvoor is nl. de Raad van de gemeente Nieuwegein. Een raad die, bij uitsluiten van anderen, bevoegd is om het gevraagde besluit te nemen.

Nogmaals, maak echte inspraak mogelijk!

Hoogachtend,

Comité Stop Ontwikkeling Koninginnen Sluis en Handelskade

Nieuwegein, 29 maart 2017